V. Искане за отразяване на промяна в разписния списък към кадастрален план


Нормативно основание: ЗКИР


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост – копие;
- Други.

Цена на услуга - услугата е безплатна.
Срок за изпълнение - 3 дни