ІV. Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения


•Правно основание – чл.87, ал. 6 от ДОПК и чл. 47, ал. 9 от ЗОП.


•Необходими документи:
- Искане за издаване на документи (Изтегли)

•Такса и срок за извършване на услугата:
Обикновена услуга – 7 дни – 5,00 лв.
Бърза услуга – до 3 дни - 12,50 лв.


Цените на услугите са съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 и т.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел