IV.Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план


Нормативно основание: ЗКИР


Необходими документи:
- Искане по образец (Изтегли)
- Документ за собственост /отстъпено право на собственост/ – копие;
- Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по ЗКИР лице – 2 екз.

Цена на услугата: - услугата е безплатна
Срок за изпълнение - 40 дни.