XLVIII. Отдаване под наем общинска земя


Необходими документи:
- Комплект тръжни книжа.

Цена на услуга - по решение на Общински съвет гр. Тервел
Срок на услугата - до провеждане на търг