ІІІ. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни


Удостоверението се издава от общинската администрация, на територията на която са декларирани съответните данни за движими и недвижими имоти.


•Необходими документи:
- Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни; (Изтегли)

•Такса и срок за извършване на услугата:
Обикновена услуга – 7 дни – 5,00 лв.
Бърза услуга – до 3 дни - 12,50 лв.


Цените на услугите са съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел