ІII. Издаване на скица - виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ


Нормативно основание: Чл.140 от ЗУТ, чл.107, т.2 от ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост /отстъпено право на строеж/;
- Документи доказващи наличието на съгласие;
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване.

Цена на услуга - 20.00лв.
Срок за изпълнение - 14 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.30, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел