XXXVII.Издаване на разрешителни за търговия и категоризация на обекти


Необходими документи:
- Удостоверение за упражнение на търговска дейност на територията на община Тервел (Изтегли)
- Декларация за обстоятелства по чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, т. 2 (Изтегли)
- Удостоверение за актуална и съдебна регистрация;
- Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;
- Формуляр за определяне на категорията (Изтегли) (Изтегли)
- Копие от документ за собственост или наем;
- Документ, удостоверяващ въвеждане на обекта в експлоатация;
- Документ за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно.


Цена на услугата:
Издаване на разрешително за търговия - 20.00 лв.
Категоризация – по тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма.
Срок на услугата - 7-дневен