XXXVI.Отдаване под наем на търговски обекти и свободни терени с физически и юридически лица


Необходими документи:
- Удостоверение за актуална и съдебна регистрация;
- Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;
- Нотариално заверено пълномощно.

Цена на услуга - безплатно
Срок на услугата - до провеждане на търг