XXX.Удостоверение за приложимост на §6 от Наредба №2/2003г.


Необходими документи:
- Искане по образец (Изтегли)
- Документ за собственост, или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
- Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
- Одобрени проекти;
- Доказателства (декларация), че строежът е завършен до 09.04.1993г.;
- Окончателен разпределителен протокол за строежи, строени като ЖСК;
- Документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: - 10 лв./бр.
Срок за изпълнение - 7 дни

Цената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел