ІI. Заверка на скица след изтичане на шестмесечния срок


Нормативно основание: ЗУТ, ЗКИР, чл.35, ал.1 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР и чл.107, т.3 от ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост /отстъпено право на строеж/;
- Други;
- Квитанция за платена такса.

Цена на обикновена услуга - 5.00лв.
Срок за изпълнение - 7 дни

Цена на бърза услуга - 12.50лв.
Срок за изпълнение - 3 дни

Цената на услугата е определена съгласно чл.30, т.3 и чл.31, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел