XXIX.Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/


Необходими документи:
- Искане по образец (Изтегли)
- Копие от актуална скица;
- Копие от документ за собственост;
- Копие от удостоверение за наследници (при нужда).

Цена на услуга: - 5 лв.
Срок за изпълнение - 7 дни

Цената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1 , т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел