XXVI.Заверяване на препис от документи и копия от планове и документация към тях


Нормативно основание: чл.104 и чл.107, т.6 от ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Други.

Цена на услуга: - 5.00 лв./бр.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.30, т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.