XXV.Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ


Нормативно основание: ЗУТ, чл.107, т.5 от ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Скица;
- Документи, удостоверяващи законността на сградата/разрешение за строеж, проекти и други.

Цена на услуга: -10.00 лв.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.30, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.