XXIII.Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ


Нормативно основание: чл.202 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
- Одобрени инвестиционни проекти.

Цена на услуга: - 30 лв.
Срок за изпълнение - 30 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.