XXII.Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ


Нормативно основание: чл.56 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост, Договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ – за чужди имоти;
- Скица-извадка от действащ регулационен план с указано място за поставяне;
- Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: - 3 лв./кв.м.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.30, т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.