XX.Удостоверения за идентичност на УПИ


Нормативно основание: ЗУТ и ЗКИР, и т.15 от Приложение №2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел


Необходими документи:
- Искане по образец (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услугата: - 7.00 лв
Срок за изпълнение - 7 дни.

Цената на услугата е определена съгласно т.15 от Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел