І. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК


•Правно основание -чл. 3 от Приложение 2 към ЗМДТ и чл. 264, ал.1 от ДОПК


•Необходими документи:
- Искане за издаване на данъчна оценка; (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Скица;
- Удостоверение за наследници;
- Пълномощно – при необходимост.

•Такса и срок за извършване на услугата:
Обикновена услуга – 14 дни – 5,00 лв.
Бърза услуга – до 3 дни - 12,50 лв.


Цените на услугите са съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел