І. Издаване на скица


Нормативно основание: ЗУТ, ЗКИР и чл.104 и 107, т.1 от ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост /отстъпено право на строеж/;
- Други;
- Квитанция за платена такса.

Цена на обикновена услуга - 10.00лв.
Срок за изпълнение - 7 дни

Цена на бърза услуга - 25.00лв.
Срок за изпълнение - 3 дни

Цената на услугата е определена съгласно Чл.30, т.1 и чл.31, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел