XIX.Издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на завършеност на строеж


Нормативно основание: чл.181, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.3, ал.3 на Приложение №2 към ЗМДТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
- Разрешение за строеж;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
- Одобрени инвестиционни проекти;
- Квитанция за платена такса

Цена на услуга: - 20 лв.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.