XVIII.Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ


Нормативно основание: §16, ал.1 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Скица на поземления имот;
- Декларация за период на извършване;
- Документи, доказващи периода на извършване и спазване на съответните правила и нормативи;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: - 80 лв.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.