XVII.Удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащ кадастрален план


Нормативно основание: чл.52 и §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Геодезическо заснемане в графичен и цифров вид /CAD формат/;
- Акт 15 със съответните заверки;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: - 10 лв.
Срок за изпълнение - 14 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.