XVI. Регистрация на технически паспорт


Нормативно основание: чл.176б, ал.4 от ЗУТ, чл.15 и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Технически паспорт - 2 бр.

Цена на услуга - услугата е безплатна.
Срок за изпълнение - 7 дни