XV.Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи V категория


Нормативно основание: чл.177, ал.3 от ЗУТ


Необходими документи:
- Искане за регистриране на строеж; (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Разрешение за строеж;
- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива;
- Заверена заповедна книга;
- Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
- Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строеж, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
- Документ от Агенцията по кадастъра или техническа служба, за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за продадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
- Технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а , чл.176б от ЗУТ ;
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификацията на строежа;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: според характера на строежа в съответствие с чл.38, ал.1 т.8.1 до т.8.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.