XIV.Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV категория


Нормативно основание: чл.177, ал.3 от ЗУТ


Необходими документи:
- Искане за регистриране на строеж; (Изтегли)
- Документ за собственост;
- Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността;
- Разрешение за строеж;
- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от провежданите на досегашните контролни нива;
- Заверена заповедна книга;
- Акт образец 14 за приемане на конструкцията;
- Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строеж, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
- Документ от Агенцията по кадастъра или техническа служба за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за продадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура;
- Технически паспорт на строежа, съгласно чл.176а и чл.176б от ЗУТ;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификацията на строеж;
- Квитанция за платена такса.

Цена на услуга: според характера на строежа в съответствие с чл.38, ал.1 т.8.1 до т.8.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
Срок за изпълнение - 7 дни