XII. Уведомление за заверена заповедна книга за строеж


Нормативно основание: чл.158, ал.2 от ЗУТ


Необходими документи:
- Писмо-уведомление в свободен текст


Цена на услуга - услугата е безплатна.
Срок за изпълнение - 3 дни