XI. Изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения - чл. 154, ал. 5 от ЗУТ


Нормативно основание: чл.154 от ЗУТ


Необходими документи:
- 1.Заявление по образец; (Изтегли)
- 2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;
- 3. Документ за собственост;
- 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- 5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства/одобрена преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др./;
- 6. Квитанция за платена цена на услуга;

Цена на услуга - 10.00 лева на документ за промяна на факти и обстоятелства.
Срок за изпълнение - 7 дни