X.Издаване на разрешение за строеж


Нормативно основание: чл.148 от ЗУТ, и чл.30, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Документ за собственост(отстъпено право на строеж);
- Три копия от одобрения инвестиционен проект;
- Документи, доказващи наличието на съгласия;
- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване;
- Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС;
- Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със осъществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ– за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория-по желание на възложителя;
- Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ;
- Оценка за съответствието на част: “Конструктивна“, извършена от физически лица, изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна“, включени в списъка на Камарата на инженерите;
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура;
- Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от ЗУТ;
- Други;
- Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение - 7 дни
Цена на услуга:
1. За жилищни сгради – 2,00 лв. на кв./м., но не по-по малко от 50,00 лв.;
2. За сгради с обществено и производствено значение - 3,50 лв. на кв./м., но не по-малко от 100,00 лв.;
3. За вътрешно преустройство и ремонт на съществуващи сгради с обществено и производствено предназначение – 1,50 лв. на кв./м., но не по-малко от 100,00 лв.
4. За линейни обекти – 1,00 лв. на л.м, но не по-малко от 20,00 лв.;
5.За инсталации за производства на ел. енергия от ВЕИ – 8 000,00 лв. на мегават присъединена мощност;
6.За инсталации за производства на ел. енергия от ВЕИ – фотоволтаици върху покриви и фасадни конструкции на сгради – 250 лв. за инсталация.
7. За узаконяване на сгради:
7.1. за жилищни сгради – в трикратен размер на таксата, определена по реда на т.1.
7.2. за нежилищни сгради – в трикратен размер на таксата, определена по реда на т.2.;
7.3. за разглеждане на заявление за узаконяване – 30 лв. на брой заявление.