П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество мандат 2015-2019г

№ по ред Име, презиме и фамилия Заемана публична длъжност Вид на декларацията
Декларация за несъвместимост(файл) Декларация за имущество и интереси – част ІІ (файл)
1 Живко Георгиев Кмет на община Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
2 Ружди Османов Кмет на кметство с. Ангеларий, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
3 Джемалдин Ахмед Кмет на кметство с. Балик, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
4 Милен Николов Кмет на кметство с. Безмер, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
5 Шефкъ Джефер Кмет на кметство с.Бонево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
6 Ердинч Мехмедов Кмет на кметство с.Божан, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
7 Междие Насъф Кмет на кметство с.Главанци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
8 Мехмедали Мехмедали Кмет на кметство с.Градница, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
9 Метин Осман Кмет на кметство с.Гуслар, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
10 Муталиб Халил Кмет на кметство с.Жегларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
11 Гюлай Бекир Кмет на кметство с.Зърнево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
12 Софийка Йорданова Кмет на кметство с.Каблешково, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
13 Нурия Зекериева Кмет на кметство с.Коларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
14 Димо Миланов Кмет на кметство с.Кочмар, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
15 Атанас Радев Кмет на кметство с.Кладенци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
16 Маринела Димитрова Кмет на кметство с.Нова Камена, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
17 Юркие Мустафа Кмет на кметство с.Орляк, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
18 Мерткан Исмаилов Кмет на кметство с.П.Савово, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
19 Февзи Османов Кмет на кметство с.Поп Груево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
20 Пламен Иванов Кмет на кметство с.Сърнец, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
21 Мария Петрова Кмет на кметство с.Честименско, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2

22 Катя Ганова Управител на „МЦ-Тервел“ ЕООД Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2

23 Аксел Наз-Исмаилова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
24 Галина Тончева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
25 Гюлчин Сали Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
26 Диана Йорданова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
27 Живко Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
28 Ибрям Сполу Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
29 Иван Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
30 Исмет Абил Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
31 Костадин Станчев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
32 Маргарита Ковачева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
33 Мария Ангелова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
34 Марияна Пасева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
35 Нели Денева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
36 Нико Върбанов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
37 Никола Проданов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
38 Петко Колев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
39 Симеон Симеонов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
40 Стефка Димитрова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
41 Урал Кязим Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
42 Фикрет Мюрсел Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
43 Фикрет Ахмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
44 Юнал Хамид Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******

Подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 - 2019г.

45 Катя Ганова Управител на „МЦ-Тервел“ ЕООД Дата на подаване: 08.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
46 Нурия Зекериева Кмет на кметство с.Коларци, общ.Тервел Дата на подаване: 09.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
47 Джемалдин Ахмед Кмет на кметство с. Балик, общ.Тервел Дата на подаване: 09.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
48 Юркие Мустафа Кмет на кметство с.Орляк, общ.Тервел Дата на подаване: 09.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
49 Муталиб Халил Кмет на кметство с.Жегларци, общ.Тервел Дата на подаване: 09.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
50 Мария Петрова Кмет на кметство с.Честименско, общ.Тервел Дата на подаване: 10.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
51 Шефкъ Джефер Кмет на кметство с.Бонево, общ.Тервел Дата на подаване: 10.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
52 Ружди Османов Кмет на кметство с. Ангеларий, общ.Тервел Дата на подаване: 10.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
53 Гюлай Бекир Кмет на кметство с.Зърнево, общ.Тервел Дата на подаване: 10.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
54 Софийка Йорданова Кмет на кметство с.Каблешково, общ.Тервел Дата на подаване: 13.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
55 Атанас Радев Кмет на кметство с.Кладенци, общ.Тервел Дата на подаване: 13.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
56 Мехмедали Мехмедали Кмет на кметство с.Градница, общ.Тервел Дата на подаване: 13.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
57 Димо Миланов Кмет на кметство с.Кочмар, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
58 Февзи Османов Кмет на кметство с.Поп Груево, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
59 Метин Осман Кмет на кметство с.Гуслар, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
60 Милен Николов Кмет на кметство с. Безмер, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
61 Пламен Иванов Кмет на кметство с.Сърнец, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
62 Ердинч Мехмедов Кмет на кметство с.Божан, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
63 Маринела Димитрова Кмет на кметство с.Нова Камена, общ.Тервел Дата на подаване: 14.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
64 Мерткан Исмаилов Кмет на кметство с.П.Савово, общ.Тервел Дата на подаване:15.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част І
65 Междие Насъф Кмет на кметство с.Главанци, общ.Тервел Дата на подаване: 15.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2-част ІСписък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ пред ПК "ПКОНПИ" при Общински съвет гр.Тервел