ДГ1 "ДЕТЕЛИНА" ГР. ТЕРВЕЛИздаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образованиеи


1. Наименование на административната услуга
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
 • Директорът на училището/детската градина
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
 • За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
 • Услугата не се предоставя по електронен път
6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
 • Безсрочен
7.Такси или цени.
 • Не се дължат
8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 • Регионално управление на образованието
 • Министерство на образованието и науката
9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
 • Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.
10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
 • tdgdetelina@gmail.com.bg
11. Начини на получаване на резултата от услугата
 • Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице