Видове услуги, извършвани в дирекция „Човешки ресурси, социални услуги и екология“ гр. Тервел


І. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство;

II. Издаване на карта за преференциално паркиране на хора с увреждания;

ІІІ. Дом за стари хора „РАДОСТ” – с. Полковник Савово;

ІV. Домашен социален патронаж.