Учрежденски архив на Община Тервел, град Тервел
Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на Община Тервел, град Тервел

Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Община Тервел.