Преходни публикацииСЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за участие и изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на СОУ “Йордан Йовков” - град Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Рехабилитация на общински пътища и водопроводен клон, изграждане и основен ремонт на читалищни сгради”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЛИНЕЙНА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ" „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“ТЕКУЩ И ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТ НА ПРОЕКТ„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ В ГР.ТЕРВЕЛ

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни дейности по Договор с предмет “СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Рехабилитация на 13 бр. улици в Община Тервел

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Строителство на претоварна станция за ТБО Тервел“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ГР.ТЕРВЕЛ В ОБХВАТА НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН ДОБРИЧ ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 БРОЯ УЛИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи за преустройство на бивша болнична сграда в гр.Тервел за ползването й като медицински център"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи на претоварна станция за ТБО Тервел“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Доставка на дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Периодична доставка на строителни материали и други промишлени стоки,необходими за поддръжка и почистване на сградата на общинска администрация и звената към нея”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Доставка на машини,оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива , изискващи монтажни работи по две обособени позиции“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГРАД ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“ОДИТ НА ПРОЕКТ„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАЛ ТЕРВЕЛ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ В С.НОВА КАМЕНА“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Рехабилитация на улици 9-та и 2-ра в с. Жегларци ,община Тервел“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Строителни работи за амбулатории на лични лекари в болнична сграда в гр.Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Рехабилитация на градската среда в населени места в Община Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Строителен надзор за рехабилитация на пътна и водоснабдителна мрежа в Община Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Ремонт на покривни конструкции на читалищни сгради в с.Коларци с.Балик и с.Градница”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за обект „Пункт за управление на животински отпадъци

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Изготвяне на доклад за съответствие на технически проект за „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Ремонт на елементи от интериора на ЦДГ 2 в гр. Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Рехабилитация на участък от водопроводната мрежа в Община Тервел"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Строителни работи за ремонт на кметство в с.Кочмар”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Реконструкция на тротоари в гр.Тервел

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.КОЛАРЦИ"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Строителен надзор за нискобюджетни обекти на Община Тервел за строителен сезон 2014“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Извършване на специализиран превоз на ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2014/2015 г.

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Доставка на горива за автомобилите на община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Тервел"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Тервел през експлоатационния сезон 2014/2015 г.”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Основен ремонт на горивни инсталации за две общински сгради в Община Тервел"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Изграждане на център за социални услуги в с.Нова Камена"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Доставка на кухненско оборудване за център за социални услуги в с.Нова Камена"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


"Доставка на автомобили за разнос на храна"

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Предоставяне на мобилни и стационарни услуги за нуждите на Община Тервел”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Консултантска услуга за управление и отчитане на инвестициите по Проект ИД 08/321/01433 в рамките на договор за финансова помощ ИД/08/321/01433 между Община Тервел и Държавен Фонд „Земеделие”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Доставка на канцеларски материали”

( публикувано на 10.03.2015 г.)


„Вертикална планировка на читалище в с.Зърнево "

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“Рехабилитация на участъци от пътната и водопроводната мрежа в Община Тервел“

( публикувано на 10.03.2015 г.)


“ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГРАД ТЕРВЕЛ”

( публикувано на 11.01.2016 г.)


“Закупуване на микробус за превоз на пътници, с характеристики съгласно техническа спецификация”

( публикувано на 28.12.2016 г.)


“Закупуване на лек автомобил с характеристики съгласно техническа спецификация“

( публикувано на 02.10.2017 г.)