Профил на купувача - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие от 08.08.2016г. "Пазарни консултации във връзка с намеренията на община Тервел да подготви и внесе в ДФЗ – Разплащателна агенция, Заявление за кандидатстване с проект: "Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с.Нова Камена, община Тервел и в с.Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер". Заявлението за кандидатстване, представлява инвестиция по чл.4, т.3 от Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Пазарното проучване се извършва с цел определяне на реални пазарни цени за рехабилитация/основен ремонт на един линеен метър водопровод чрез тръби с диаметър 160 мм, на база на зададените техническите характеристики, и на тази основа да се формира реална пазарна цена, която да бъде посочена в Заявлението за кандидатстване. "
( публикувано на 08.08.2016 г.)


Досие №1 /07.09.2016 г./ "Пазарни консултации във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение, с предмет: „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и изграждане на подземна инфраструктура от защитни тръби и защитени шахти в участъци както следва: „Рехабилитация на общински път DOB1199 Жегларци – Бенковски на територията на Община Тервел от км 0+000 до 5+033”; „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар – Тервел/ - DOB3194 /III-207/ Тервел – Полк. Савово” от км 0+000 до 1+750; „Рехабилитация на общински път DOB1192 /III-207/ Тервел – Безмер – Гуслар – граница община Тервел – Кайнарджа - /II-71/ в участъка от км 6+000 до км 11+960“, в частта му за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура в обхвата на рехабилитираните по проекта три пътни участъци.”
( публикувано на 07.09.2016 г.)

Досие №2 /07.09.2016 г./ " Пазарни консултации във връзка с предстоящо подаване на проектно предложение, с предмет: “ Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Нова Камена, община Тервел и в с. Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Безмер", в частта му за рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Зърнево с тръби с ф 160 мм.”
( публикувано на 07.09.2016 г.)