Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 7

Обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОТОРНО ОБОРУДВАНЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ И НЕЙНИТЕ ЗВЕНА ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Документи за изтегляне:

ime