Досие на общественa поръчка



Идентификационен номер: 6

Обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ




Документи за изтегляне:

ime