Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 48

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в населените места в Община Тервел през 2020 година, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1:“Текущ ремонт на улица „Рила“ в гр.Тервел“;
Обособена позиция № 2:“Текущ ремонт на ул.21-ва в с.Зърнево“;
Обособена позиция № 3:‘Текущ ремонт на ул.5-та в с.Балик“;
Обособена позиция № 4:“Текущ ремонт на ул.9-та в с.Божан“
Обособена позиция № 5:“Текущ ремонт на ул.1-ва в с.Градница“
Обособена позиция № 6:“Текущ ремонт на ул.3-та в с.Коларци“Документи за изтегляне:

ime