Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 43

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по дванадесет обособени позиции,като позиции с номера единадесет и дванадесет се възлагат по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП.Обособените позиции са както следва:
Обособена позиция № 1 – Ремонт на кметство с.Кладенци;
Обособена позиция № 2 - Ремонт на чешми в с.Коларци;
Обособена позиция № 3 – Ремонт на селска здравна служба в с.Жегларци;
Обособена позиция № 4 – Направа на подова настилка в клубна зала с.Каблешково;
Обособена позиция № 5 – Ремонт на зала за клуб в с.Главанци;
Обособена позиция № 6 – Ремонт на джамия в с.Градница;
Обособена позиция № 7 – Ремонт на детска градина“Мечо пух“ в с.Каблешково;
Обособена позиция № 8 – Обособена позиция № 8:Ремонт на църква в с.Честименско;
Обособена позиция № 9 – Обособена позиция № 9:Ремонт на чешма в с.Орляк;
Обособена позиция № 10 – Обособена позиция № 10:Ремонт на чешми в с.Полк.Савово;
Обособена позиция № 11 – Ремонт на столова в ОУ“Паисий Хилендарски“ с.Безмер;
Обособена позиция № 12 – Ремонт на читалището в с.Божан.“Документи за изтегляне:

ime