Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 42

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици в населени места в Община Тервел” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Текущ ремонт на улица 19-та и улица 2-ра в с.Орляк;
Обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на ул.1-ва в с.Кочмар;
Обособена позиция № 3 – Текущ ремонт на ул.1-ва в с.Кладенци;
Обособена позиция № 4 – Текущ ремонт на ул.3-та в с.Ангеларий;
Обособена позиция № 5 – Текущ ремонт на ул.3-та в с.Полк.СавовоДокументи за изтегляне:

ime