Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 41

Обществена поръчка с предмет: „Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПНОИР;
Обособена позиция 2 - Организиран транспорт за участници в дейностите за „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по ОПРЧР.
Документи за изтегляне:

ime