Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 34

Обществена поръчка с предмет:"Периодична доставка на строителни материали,изделия и промишлени стоки,необходими за ремонт,поддръжка и почистване на общински сгради и обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителни материали от дървесина“;Обособена позиция № 2: „Метални изделия“;Обособена позиция № 3: „Инструменти и готови строителни продукти “; Обособена позиция № 4: „Бои, лакове,облицовъчни материали”, Обособена позиция № 5:“ЕЛ Материали“; Обособена позиция № 6: „ВиК материали"
Документи за изтегляне:

ime