Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 3

Обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и последващо управление на проекти на Община Тервел по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, Обособена позиция 2: „Управление на проекти, финансирани по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособена позиция № 1 „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
Документи за изтегляне:

ime

(Изтегли)
Файла е качен на: 17.10.2016 10:34:48

(Изтегли)
Файла е качен на: 17.10.2016 11:04:22

(Изтегли)
Файла е качен на: 28.11.2016 09:41:06

(Изтегли)
Файла е качен на: 28.11.2016 09:56:14

(Изтегли)
Файла е качен на: 27.02.2018 10:49:46

(Изтегли)
Файла е качен на: 27.02.2018 10:56:40

(Изтегли)
Файла е качен на: 08.08.2019 15:29:21

(Изтегли)
Файла е качен на: 12.06.2020 16:12:36