Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 29

Обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на публични сгради в Община Тервел съгласно поименен списък на капиталовите разходи за 2018 година, по шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Кметство в с.Орляк“; Обособена позиция № 2:“Селска здравна служба в с.Орляк“; Обособена позиция № 3:“Клуб на пенсионера в с.Жегларци“;Обособена позиция № 4:“Читалище в с.Орляк“;Обособена позиция № 5:‘Джамия с.Градница“;Обособена позиция № 6:“Джамия гр.Тервел – второстепенна сграда“
Документи за изтегляне:

ime