Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 1
Обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2016/2017 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2 :Тервел – Градница - Тервел”Документи за изтегляне:

ime