Проект за изграждане на ПСО град Тервел - Обществени поръчки


Строителен надзор за претоварна станция за ТБО в гр.Тервел
Изграждане на претоварна станция за ТБО в гр.Тервел
“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на Строително-монтажни работи на претоварна станция за ТБО Тервел“
“Доставка на машини,оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива , изискващи монтажни работи по две обособени позиции“