Приемане на Краткосрочна и дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива съответно за периода 2013-2016г. и 2013-2023г.