Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗА УЧИЛИЩНИТЕ БЮДЖЕТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Формулата за разпределението на средствата за общинските училища по основни или допълнителни компоненти през 2018 г. се осъществява по ЕРС за дейност „Общообразователни училища „при съставянето на бюджета на община Тервел обхваща 100 % от определената в ЗДБРБ субсидия за тази дейност. Разпределението на средствата по формулата се базира на броя на учениците за всяко общинско училище и общо за община Тервел по данни, посочени в разчетите за натурални и стойностни показатели за съответната дейност в Община Тервел. За първи път през 2018 г. освен разходен стандарт на брой ученик, са въведени още няколко стандарта, които влияят върху бюджетите на училищата. Това са брой паралелка, брой група за целодневно обучение, брой ученици в група за целодневно обучение, стандарт за институция и регионални коефициенти. За община Тервел цифрите са следните: 1061 ученика в неспециализирани паралелки, 60 паралелки, 741 ученици в целодневна организация на учебната дейност, 31 групи ЦОУД, ЕРС за институция 33 000, регионален коефициент за институция 178 847,75 лв., регионален коефициент за ЦОУД 40 572,88 лв. Общият бюджет на училищата за разпределение по формула за 2018 г. е 2 800 838,53 лв.
Формулата на училищата за 2018 г. има следния вид: Основни компоненти, равни на 92% от всички единни разходни стандарти и допълнителни компоненти: добавка за отопление с газ (за СУ „Й. Йовков“) с тежест 2%, добавка за отопление с течно гориво на училища с отопляема площ до 10 000 куб. м. (основните училища в Зърнево, Нова Камена, Безмер и Коларци) с тежест 2,5%, добавка за отопление с течно гориво на училища с отопляема площ над 10 000 куб. м. (основното училище в с. Орляк) с тежест 3% и 0,5% резерв. Изчислена е и корекцията, която се получава като разлика от броя на учениците спрямо данните от АДМИН към 30.09.2017 г. и 01.01.2018 г. С направеното предложение за СУ „Й. Йовков“ субсидията, с включен резерв и корекция, е в размер на 1 267 072,94 лв., на ОУ „П. Хилендарски“ с. Безмер- 279 486,53 лв, ОУ „Хр. Ботев“ с. Зърнево- 251 434,67 лв., ОУ „Отец Паисий“ с. Н. Камена – 278 524,30 лв., ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк- 350 531,69 лв., ОбУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци – 266 916,83 лв. и НУ „Хр. Ботев“ с. Каблешково – 135 911,93 лв.
Бюджетите на всички училища имат ръст спрямо 2017 година. От 2017 г. училището в с. Коларци е със статут на обединено. То получава допълнителни средства, отново по единен разходен стандарт, за брой ученик в паралелка с професионална подготовка, за паралелка с професионална подготовка и регионален коефициент.
Началното училище в с. Каблешково е единственото в общината, в което функционира полудневна група за предучилищна подготовка. Отново по единен разходен стандарт то получава допълнително средства за брой групи, за брой деца в полудневната група и по регионален коефициент.
От 2017 г. училището в с. Нова Камена е със статут на защитено за целия етап на обучение от 1 до 7 клас. И то получава допълнителни средства, които се определят на основание ПМС ¹ 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.
Извън средства по формула, на всяко училище се разпределя сума за подпомагане храненето на децата от 1 до 4 клас, за материална база, за стипендии на учениците в гимназиален етап, за ресурсно подпомагане и създаване на условия за приобщаващо образование, за индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Публикувано на 06 Mar 2018