Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗА ПЛАН-ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ.РАБОТАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗВЕНА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

Както многократно вече е коментирано и от страниците на местния вестник, и от националните медии, и по време на родителски срещи, Законът за предучилищното и училищното образование наложи редица промени в организацията на дейностите на училищата. Част от тях са свързани с придобиването на основно образование, друга – с вида на обучението, което се предлага от образователните институции.
В община Тервел функционират 7 общински и 1 държавно училище. Според етапа на образование те са 1 начално (I-IV кл. В с. Каблешково), основни (I-VII кл. в селата Зърнево, Орляк, Безмер и Нова Камена), 1 обединено (в с. Каблешково), 1 средно (I-XII кл. В гр. Тервел) и 1 професионална гимназия (VIII-XII кл. В гр. Тервел). Нова е образователната структура, утвърдена със Закона. Основна образователна степен с два етапа: начален – ² – ²V клас; прогимназиален – V – V²² клас, като основно образование се придобива след завършен V²² клас. Средна образователна степен с два етапа- първи гимназиален етап – V²²² – Х клас; втори гимназиален етап – Х² и Х²² клас. Средно образование се придобива след успешно положени държавни зрелостни изпити.
Учебната 2016/2017 година е последна, през която основните училища обучават ученици в V²²² клас. Това означава, че през месец юни 2017 г. два випуска ще завършат основно образование- учениците в последния V²²² клас по стария Закон за народната просвета и тези, които завършват V²² клас.
Следваща новост е, че всеки ученик, завършил основно образование следва процедура за кандидатстване в профилирани и професионални паралелки. След завършване на основната образователна степен, учениците задължително продължават образованието си или в профилирана, или в професионална паралелка в институция, която предлага средна образователна степен. Общообразователното образование, според новите разпоредби, е само до завършване на 7 клас. В нашата община средна образователна степен се предлага вече в три от училищата. План-приемът в тях е утвърден от Началника на Регионалния инспекторат по образование със Заповед ¹РД-06-93/30.03.2017 г., допълнена със Заповед ¹ РД-06-125/02.05.2017 г. Въз основа на утвърдения план-прием за нашата община, приемът на ученици за 2017/2018 г. се осъществява по следния начин:
СУ „Йордан Йовков“ град Тервел- профилирана паралелка в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със срок на обучение 5 години, брой ученици- 26.
ПГТО „Дочо Михайлов“ град Тервел- 4 професионални паралелки по професиите: „Техник по автоматизацията“ в специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ със срок на обучение 5 години, брой ученици- 25; професия „Моделиер- технолог“ в специалност „Конструиране, моделиране и технология на облеклото и текстил“ със срок на обучение 5 години, планиран прием 26 души. В професия „Монтьор на селскостопанска техника“ от специалност „Механизация на селското стопанство“ се приемат 26 кандидати със срок на обучение 5 години. Гимназията предлага и две професии със срок на обучение 3 години за придобиване на първа гимназиална степен (8-10 клас). Това са „Шивач“ в специалността „Шивачество“ и възстановяване на професията „Работник в полимерните производства“ от специалност „Преработване на полимери“.
За първа учебна година училището в село Коларци ще бъде със статут на Обединено. Това е нова форма на организацията на учебния процес в основна степен (1-7 клас) и първа степен на гимназиалното образование (8-10 клас). Заповедта на Министъра на образованието за преобразуване на училището е от 07.04.2017 г. Обединените училища по своята същност са такива, които са в малки населени места, отдалечени от общински център, които дават равен шанс на учениците от всички социални групи да завършат първа степен на гимназия в родното си населено място или такова, което е най-близко до дома на учениците. Професията, по която ще предлага обучение обединеното училище в с. Коларци е „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията на хранене и развлечения“ от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Срокът на обучение е 3 години, а план-приемът е за 26 души.
През новата учебна година училищата в селата Орляк, Безмер, Зърнево продължават да работят като основни със срок на обучение 1-7 клас. Кметът на Община Тервел внесе в Министерството на образованието и науката мотивирано писмо с искане ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена да бъде вписано в списъка на защитените училища в Република България, след становище от РУО Добрич и Решение на ОбС Тервел.
ЦПЛР „Малкият принц“ ще открие новата учебна година на 1 октомври, след като през месеците юли и август ще реализират за 14 поредна година общинската ваканционна програма „Наше лято“. Групите, в които децата и учениците могат да организират свободното си време и да развиват талантите и способностите си са: Танцова формация „Каприз“, Школа за изобразителни и приложни изкуства, Клуб „Млад химик“, Клуб „Занимателна математика и физика“, Клуб за автентичен фолклор и етнография, Школа по керамика, Вокална студия Тервел, Клуб по шахмат.
Детските градини са готови с графика за работа през летните месеци. В град Тервел през юни и юли заведенията работят с дежурни групи. През месец август, след предварително проучване на родителските нагласи, се формира една дежурна група за града в ДГ „Първи юни“. Забавачките в Безмер и Поп Груево ще работят с деца до края на юни, в Орляк и Жегларци- до 15 юни. В с. Зърнево работата с деца е до 30 юли, при условие че се спазва утвърдена средна посещаемост от най-малко 10 деца. Детската ясла традиционно отглежда най-малките жители на града. Тя ще бъде с непрекъснато работно време през летните месеци, с прекъсване от една седмица за привеждане на заведението в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

Публикувано на 26 Jun 2017