Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Осигурява се мостово финансиране за строежа на пречиствателната станция


 След като издължи всички мостови кредити за успешно реализираните от нея проекти, Община Тервел внася във Фонд ФЛАГ на 1.11.2016 г. искане за краткосрочен кредит, с който ще се финансират плащанията към изпълнителя на пречиствателната станция до верификацията им от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.Кредитът е на стойност 1 000 000 лв. и ще бъде усвоен веднага след подисване ан договора за кредит и вписване на обезпечението.Това се налага, тъй като изпълнителят вече е изпълнил половината от договорения обем на строителството.Крайният срок за погасяване на кредита е октомври 2017-та.В историята на общината има пет ползвани и издължени без просрочия кредити , които Община Тервел е усвоила, за да извършва плащания по проекти по ОПРР (Обновяване на детски градини и медицински център), по ПРСР (пътища и улици) и по ОПОС – линейна ВиК мрежа и претоварна станция.С настоящият кредит се осигуряват оборотни средства за изпълнение на проекта „Втора фаза на проект за разширение и реконструкция на ПСОВ,доизграждане на канализационната мрежа на гр.Тервел и реконструкция на водопроводната мрежа“. Договорът за този проект бе подписан на 25 юли тази година в Тервел от Кмета на общината и Министър Ивелина Василева.Строежът на пречиствателната станция в Тервел

Променят се обектите в капиталовата програма на общината


 Община Тервел извърши промяна в капиталовата си програма за 2016 г., финансирана с целеви средства. Тя е с непроменена стойност – 554 300. Промяната се състои в това, че от реализирани икономии на средства, които са се получили след проведени обществени поръчки се осигуряват 13 000 лв. за закупуване на техника – 1 бр. малък снегорин за почистване на тротоари в гр.Тервел , 4 бр. косачки и 4 бр. храсторези за почистване на зелени площи в селата.Изменя се и капиталовата програма, финансирана със собствени средства. В нея се разчитат средства за закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на звеното за социални услуги в Общината.От програмата отпадат средства, които бяха предвидени за проектиране на административни сгради. Последното се отлага, тъй като към момента не се очаква прием на проекти за такъв тип инфраструктура по ПРСР 2014-2020 и не се налага общината да има проектна готовност с такива проекти.


Актуализира се бюджетът на Община Тервел


 Допълнителни 392 000 лв., които се дължат на преизпълнение на неданъчните приходи в общинския бюджет към края на деветмесечието, се разпределят, за да покрият недостиг от средства в основни общински дейности.Отново най-голямата част от получените средства – 265 000 лв. се прибавят към бюджета на детските градини. От тях 200 000 лв. са за заплати на персонала.Неоптимизираната система на детските градини води до увеличаване на финансирането от общината за тази дейност.С малки суми се завишават и бюджетите на други общински дейности – медицински център, училищни здравни кабинети,чистота, музей, отопление на читалището в Тервел и др. Преизпълнението се дължи на по-високи наемни цени на земеделските земи, които в основната си част бяха търгувани за нов петгодишен период за наемане през пролетта на тази година.Очевидна е тенденцията за високо ниво на конкуренция между земеделските производители, наемащи земеделски земи в региона.


Публикувано на 31 Oct 2016