Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КОНКУРС „ИСКАМ ДА РАЗКАЖА… МОЯТА МЕЧТА ЗА ТЕРВЕЛ“

Конкурсът се провежда и организира от Община Тервел по повод 55- годишнината от обявяването на Тервел за град.

I. Целта на конкурса е да мотивира децата и младежите от Общината да се запознаят с историята на родния край – с многообразието от традиции и обичаи, с фактите около възникването на селището и обществено – икономическото развитие на тервелския край, да научат повече за почетните граждани, за знаците и символи на града и общината. От участниците се очаква да използват средствата на изобразителните и приложни изкуства, на мерената реч, публицистичния стил и свободния текстов изказ, както и новите компютърни технологии , за да формулират своята „Мечта за Тервел“.
Творбите на участниците ще бъдат оценявани от педагози и общински служители.
Участниците ще получат грамота за участие и предметна награда, осигурена от Община Тервел.

II. Участие:
Участието в конкурса е индивидуално и/или групово.
Участниците са разпределени във възрастови групи.
До участие се допускат деца и ученици от ЦДГ и училища, школи по изкуствата при ОДК, читалища, студенти, граждани.
III. Регламент:
Конкурсът се осъществява в 3 направления (компонента):
1) Литературно творчество;
2) Изобразителни, приложни изкуства и фотография;
3) Презентация.
Поради широкия обхват на темата, участниците могат да изберат отделен аспект от миналото на града – училищен живот, културно развитие, традиции и обичаи, спортна дейност, икономика, история на известен общественик и т.н.

КОМПОНЕНТ 1 – ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:
Участници – ученици от училищата на територията на Община Тервел, разделени в следните възрастови групи:
1) I – IV клас,
2) V – XIII клас,
3) IX – XII клас.
Участниците в този компонент могат да представят свое лично творчество – стихотворение, есе, разказ, пътепис, документални спомени, ученически вестник.
Критерии за оценка:
- Литературни компетенции за създаване на текст, съобразно възрастта на ученика, избраният жанр и посочената тема;
- Оригиналност и богатство на изразните средства;
- Спазване на правописните правила
- За училищен вестник – ще се оценява и начин на оформление на материалите и качество на снимките.

КОМПОНЕНТ 2 – ИЗОБРАЗИТЕЛНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, ФОТОГРАФИЯ:
Допуска се участие на деца от подготвителните групи на ЦДГ и учениците от всички училища на територията на Общината, както и на лица над 19 години.

2.1 Изображение, графика, колаж:
Със средствата на изобразителните и приложните изкуства да се представи виждането на участниците за миналото, настоящето и бъдещето на Тервел, отговарящо на темата „Искам да разкажа… моята мечта за Тервел“. Позволени са всички техники – графика, акварел, пастел, масло, декупаж и т.н.
Възрастови групи:
1) 5-7 год. – за рисунка;
2) I – IV клас;
3) V – VIII клас;
4) IX – XII клас.
5) Участници над 19 години.
Критерии за оценка:
- Обвързаност с темата;
- Ниво на сложност съобразно възрастта на участника;
- Оригинална идея / материали / техника на изработка
Изисквания:
Размер на рисунка А 4,А 3, всяка поставена в паспарту;
- Размер на колаж – размерът на 1 кадастрон;
- Макет - на сграда, символ на сграда, елемент (изглед) от градска среда, или такъв представящ идея за бъдещ външен вид на града.
2.2. Фотография
Изисквания към снимките:
- да отговарят на зададената тема;
-да имат минимален размер 1024 пиксела (по хоризонтала), формат jpeg, с максимално добро качество на изображението. Не се допускат снимки без фокус;
-да не са били публикувани до момента на обявяване на конкурса;
-да са авторски снимки на участника;
-не се допускат върху изображението дата и подпис.
С колко снимки може да се участва в конкурса?
-Всеки участник има право да представи до 5 снимки.Те се предоставят на електронен носител в кабинет 304 в сградата на общинска администрация или на e-mail: kultura_tervel@abv.bg. Снимките трябва да са придружени с описание – имена на участника, дата на раждане (ден, месец, година), тел. за контакти, e-mail, име на институция (ако е приложимо), коментар към фотографията (място и дата на снимката, наименование, кратко описание на изображението).
Как протича гласуването?
-Гласуването за снимките ще се извършва онлайн в специално създаден за целите на конкурса фейсбук група: „Искам да разкажа… моята мечта за Тервел“.
Как се определя победителят
Класиране на снимките се извършва автоматично според броя на точките, които те са събрали в периода на гласуването. Ако две (или повече) снимки имат еднакъв брой точки, класирането помежду им се извършва според средната оценка, която всяка от тях е получила. Средната оценка за даден кадър се изчислява, като се разделят броя на точките върху броя на потребителите, които са гласували за него.
Предоставянето на снимки за участие във фотоконкурса означава, че съответният участник е съгласен с гореописаните общи условия за неговото провеждане.
Срокове
Крайният срок за получаване на снимките е 09.04.2015 г. Стартът на гласуването и краят му ще бъдат в един и същ ден и час, за да се създадат еднакви условия за всички участници.
След приключване на конкурса, участниците в компонент „Фотография“ ще бъдат поканени да споделят умения и практики на организирано за целта събитие.

КОМПОНЕНТ 3 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ „МИНАЛОТО НА ТЕРВЕЛ – ОСНОВА ЗА НЕГОВОТО ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ“.
Допуска се участие на лица от различни възрасти.
Възрастови групи:
1) V-VIII клас;
2) IX – XII клас.
3) Участници над 19 години.
Критерии за оценка:
- Обвързаност с темата;
- Обем до 25 слайда;
- Времетраене до 10 мин.
- Творчество, ефекти, музикален фон;
- Изходящ снимков /фактически материал
- Изграждане на текста – логичност, последователност, завършеност, спазване на правописни правила.
- Минимални изисквания към версията на Power Point - 2003

ВСИЧКИ ТВОРБИ НА УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ОТДЕЛ "КУЛТУРА" НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В СРОК ДО 9 АПРИЛ 2015 ГОДИНА.

Забележка:

*Община Тервел разполага с цифрови снимки на по-значимите инфраструктурни обекти, спортни и културни прояви , по които Общината е работила през последните 10 години и при желание на участници, може да им предостави снимков материал. За целта трябва да се направи искане за снимки от конкретни обекти и събития на e-mail: kultura_tervel@abv.bg;

*Община Тервел разполага с копия от материали от издавани в Тервел вестници през периода 1960 - 1979 година и 2006-2014 г.. В случай, че участник/ ци желаят да разгледат и ползват материали от вестниците , следва да направят искане за това на e-mail: kultura_tervel@abv.bg

Лица за контакт:
1. Севдалина Колева - Директор на Дирекция "Образование, култура, младежки дейности и ритуали";
2.Дамянка Петрова - Секретар на МКБППМН при Община Тервел;
3.Искра Балушева - Секретар при Община Тервел

Публикувано на 02 Feb 2015