Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Пчелини

МЕСТНА ПОЛИТИКА В ПОЛЗА НА ПЧЕЛАРИТЕ В ОБЩИНАТА - ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕДНО РЕШЕНИЕ ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ВЗЕМАНЕТО МУ


След като успя да създаде местна инициативна група (МИГ) и да осигури финансиране за земеделци и малък бизнес , което стана факт през лятото на 2012 г., общинското ръководство започна да търси механизми, с които да съдейства и на хората, които живеят в Община Тервел и се занимават с пчеларство.През месец декември 2012г. Кметът на Общината внесе в Общински съвет докладна записка с мотиви и предложение да се разреши безвъзмездно разполагане на постоянни и временни пчелини върху имоти , които представляват нископродуктивни и неподходящи за засяване общински земеделски земи. Регистрите на Общината показваха, че в общинския център и в селата голям брой хора са се обърнали към този поминък или пък отглеждат пчелни семейства , за да допълват доходите си. По данни на Община Тервел в различните населени места на общината към края на 2012 г. , когато е подготвено предложението до Общински съвет , е имало общо 150 пчелина , 142 от които са били с повече от 10 пчелни семейства. Това налагаше собствениците им да търсят по-големи терени, отдалечени от населените места. В същото време общинското ръководство си даде сметка, че Общината притежава десетки хиляди декари с неизползваеми пасища и мери , както и друг тип терени извън регулацията на селата, които са подходящи за разполагане на пчелни кошери.До този момент те не се използваха за нищо.
В резултат на предложението на Кмета се гласува решение на Общинския съвет и след това започна неговото прилагане. Колко пчелари са се възползвали от това решение, което представлява пример за провеждане на специфична местна политика в подкрепа на собствениците на пчелини? В този материал ще изброим издадените решения за безвъзмездно ползване на общински имоти от собственици на пчелини по реда на тяхното издаване след декември 2012 г., когато безвъзмездното ползване на общински имоти от пчеларите стана възможно в Община Тервел. Всички разрешения са на различни собственици.
1.В землището на с.Нова Камена върху пасище са настанени 140 пчелни семейства

2.В землището на с.Нова Камена върху площ от 2 дка пасище са настанени 80 пчелни семейства;

3.В землището на с.Кочмар върху площ от 1 дка пасище са разположени 70 пчелни семейства;

4.В землището на с.Нова Камена върху площ от 2 дка пасище са настанени 95 пчелни семейства.

5.В с.Нова Камена върху имот с площ от 1 дка са настанени 80 пчелни семейства.

6. В землището на с.Божан върху поземлен земеделски имот с площ от 1,439 дка са настанени 170 пчелни семейства.

7.В землището на с.Мали Извор върху 1 дка пасище са настанени 30 пчелни семейства.

8. В землището на с.Кочмар върху 1 дка пасище са настанени 80 пчелни семейства.

9. В с.Честименсковърху дворни места – общинска собственост с площ от 1,159 дка и 1,364 дка са настанени 33 пчелни семейства.

10. В землището на с.Бонево върху 1 дка пасище е устроен пчелин от 50 пчелни семейства.

11. В землището на гр.Тервел върху пасище с площ от 2 дка са устроени 15 пчелни семейства.

12. В землището на с.Кочмар върху площ от 3 дка пасище е устроен пчелин с 25 пчелни семейства.

13. В землището на с.Коларци върху земедлска земя с площ от 2 дка са настанени 166 пчелни семейства.
14.В землището на с.Честименско върху 2 дка пасище са настанени 30 пчелни семейства.
15. В с.Орляк върху 1,5 дка общински терен са настанени 57 пчелни семейства.
16. Върху общински имот с площ от 2,259 дка в околностите на гр.Тервел са настанени 38 пчелни семейства.

Беглата равносметка показва, че точно 10 % от всички собственици на пчелини в Община Тервел са се възползвали от облекчението, което им предостави Общината в рамките на по-малко от 2 години след като им бе осигурена тази възможност. Този процент никак не е малък, като се има предвид, че голяма част от собствениците на пчелини разполагат със собствени терени, върху които вече са устроили стопанствата си. Трябва да се отчете и факта, че възможността да се ползват безвъзмездно и за продължителен период от време (до 10 години с право на продължаване след изтичането им при поискване на ново разрешение) общински имоти позволява увеличаване на броя на пчелните семейства за един собственик, както и броя на пчелините в Общината.

Публикувано на 29 Sep 2014